Ενότητες Εργασίας

 • Ε.Ε.1 Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης & συλλογή γάλακτος

  Π.1.1  Προσδιορισμός συμμετεχόντων κτηνοτρόφων και συλλογή γάλακτος
  Π.1.2 Προσδιορισμός υφιστάμενης κατάστασης τυροκόμησης προϊόντων

 • E.Ε.2 Παραγωγή σκληρού τυριού από αιγοπρόβειο γάλα, επιμολυσμένου με κλωστρίδια (Clostridium tyrobutyricum) και με την χρήση του Streptococcus macedonicus ACA-DC 198 ως προστατευτική καλλιέργεια (1η πειραματική τυροκόμηση)

  Π.2.1  Πραγματοποίηση 1ης πειραματικής τυροκόμησης

 • Ε.Ε.3 Παραγωγή σκληρού τυριού από αιγοπρόβειο γάλα, με την προσθήκη του Streptococcus macedonicus ACA-DC 198 ως προστατευτική καλλιέργεια (2η πειραματική τυροκόμηση)

  Π.3.1 Πραγματοποίηση 2ης πειραματικής τυροκόμησης

 • Ε.Ε.4 Παραγωγή σκληρού τυριού από αιγοπρόβειο γάλα, επιμολυσμένου με Clostridium tyrobutyricum χωρίς την χρήση προστατευτική καλλιέργειας (3η πειραματική τυροκόμηση)

  Π.4.1  Πραγματοποίηση 3ης πειραματικής τυροκόμησης

 • Ε.Ε.5 Διερεύνηση φυσικοχημικών, μικροβιολογικών χαρακτηριστικών και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών γάλακτος και τυριών.

  Π.5.1 Πραγματοποίηση φυσικοχημικών, μικροβιολογικών και οργανοληπτικών αναλύσεων γάλακτος και τυριού

 • Ε.Ε.6 Προβολή και διάχυση των ευρημάτων του έργου

  Π.6.1  Ανάπτυξη & ενημέρωση ιστοσελίδας & Social Media
  Π.6.2 Δημοσιεύσεις στο Ε.Α.Δ. & στο Δίκτυο της ΕΣΚ, συμμετοχή σε συνέδρια, διοργάνωση ημερίδας, δημιουργία εντύπων